CC эрхээ хэрхэн авах вэ?
PDF
Print
E-mail

 

 

Creative Commons эрх авахын тулд хүсвэл   http://creativecommons.org/choose хаягаар орж,

тохирох эрхийг зааж өгснөөр шаардлагатай эх кодыг гаргаж авч, өөрийн вэб хуудастай холбоно.

 

 

Вэбсайтад байгаа зөвхөн тодорхой мэдээллүүд дээр ч үүнийг ашиглаж болно.

Creative Commons-ийн түгээмэл хэрэглэгддэг зургаан эрхийг дор харууллаа.